Spelregels

 1. Regeling staat open voor zzp’ers en werkenden met een hybride beroepspraktijk in de C&C sector (lijst SBI code). 
 2. Aanvraag kan gedaan worden voor al lopende en nog af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering of deelname broodfonds.
 3. Aanvraag kan gedaan worden voor gemaakte kosten met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022 en tot en met december 2023. In eerste aanleg wordt aan elke toegekende aanvraag een bijdrage gegeven voor een periode van 12 maanden. Elke aanvrager kan één keer een aanvraag doen. Per kwartaal wordt, op basis van een analyse van het proces en de aanvragen, bezien of de regeling wordt voortgezet, aangepast of gestopt. In Q3 2023 wordt de regeling geëvalueerd op basis waarvan een besluit tot verlenging (18 maanden) genomen wordt. 
 4. De regeling geldt voor 12 maanden (start 1 november 2022). 
 5. Aanvrager doet aanvraag voor financiële bijdrage in de kosten van een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid uitsluitend via daartoe bestemde website. Er wordt met de aanvrager uitsluitend gecorrespondeerd per mail. Er is geen telefonische helpdesk.
 6. Bewijs van deelname fonds / hebben van verzekering en bewijs van betaling van bijdrage / premie vormt basis voor verificatie en betaalbaarstelling (steekproef achteraf).
 7. De hoogte van de bijdrage bestaat uit:
  • een eenmalige incentive van € 120,- als tegemoetkoming voor de opstart- en aansluitkosten (uit te keren bij toekenning aanvraag) voor aanvragers die op of na 1 november 2022 een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten.
  • 50% van de maandelijkse kosten met een maximum van € 50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden.
 8. De totale hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld en beschikt bij toekenning aanvraag en verandert daarna niet meer. Premiestijgingen of -dalingen blijven buiten beschouwing.
 9. De maandelijkse bijdrage wordt in één keer achteraf gedeclareerd na het verstrijken van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.
 10. Declareren is alleen mogelijk over de periode dat je verzekerd was of was aangesloten bij een fonds.
 11. Er wordt gedeclareerd op basis van een “eigen verklaring” en bij de declaratie worden geen bewijsstukken gevraagd. Wel wordt een maandelijkse steekproef gehouden. De omvang van deze steekproef zal dusdanig zijn dat een betrouwbare en robuuste uitspraak kan worden gedaan over de mate waarin eventueel oneigenlijk is gedeclareerd. Op basis van de uitkomsten van elke steekproef kan worden besloten de declaratieprocedure aan te scherpen. 

* Het budget dat door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld voor het toekennen van stimuleringsbijdragen aan zelfstandigen voor het aanvragen van een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid kent een budgetlimiet. Houd rekening met het op=op-principe; aanvragen kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. 

* Zelfverzekerd betreft een pilot met als doel het stimuleren van een gezonde beroepspraktijk voor zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk binnen de culturele en creatieve sector. Prioriteit gaat uit naar het stimuleren van een gezonde beroepspraktijk voor zelfstandigen die daar op dit moment nog geen maatregelen voor treffen. Gedurende de openstelling van de Zelfverzekerd-regeling is het daarom mogelijk dat de randvoorwaarden voor het in aanmerking komen van een stimuleringsbijdrage wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden doorgevoerd in onderstaande spelregels.